ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

falsely claim as one��s own

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *falsely claim as one��s own*, -falsely claim as one��s own-
สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า falsely claim as one��s own
Back to top