ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fall short of somebody��s expectations

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fall short of somebody��s expectations*, -fall short of somebody��s expectations-
สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fall short of somebody��s expectations
Back to top