ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

faithful friend

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *faithful friend*, -faithful friend-

faithful friend ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เพื่อนตาย[n.] (pheūoentāi) EN: real friend; true friend ; best friend ; faithful friend ; friend in need ; bosom pal FR:
เพื่อนยาก[n.] (pheūoenyāk) EN: chum ; faithful friend ; true friend FR: copain [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า faithful friend
Back to top