ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

facial expression

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *facial expression*, -facial expression-

facial expression ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
facial expression (n.) การแสดงออกทางสีหน้า See also: การแสดงความรู้สึกทางสีหน้า, สีหน้า

facial expression ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
面部表情[miàn bù biǎo qíng, ㄇㄧㄢˋ ㄅㄨˋ ㄅㄧㄠˇ ㄑㄧㄥˊ, 面部表情] facial expression

facial expression ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
決め顔[きめがお, kimegao] (n) (See キメ顔) the facial expression and orientation which one presents to the camera when being photographed
血相を変える[けっそうをかえる, kessouwokaeru] (exp,v1) to change facial expression or color (due to anger, embarrassment, etc.)
惚ける(P);恍ける[とぼける, tobokeru] (v1,vi) (1) to play dumb; to feign ignorance; to play innocent; to have a blank facial expression; (2) to play the fool; (3) to be in one's dotage; (P)
涼しい[すずしい, suzushii] (adj-i) (1) cool; refreshing; (2) clear (e.g. eyes); bright; (3) clear; distinct; (4) (See 涼しい顔・すずしいかお) composed (facial expression); unruffled; unconcerned; (5) (arch) pure; upright; innocent; (P)
為る[する, suru] (vs-i) (1) (uk) to do; (2) to cause to become; to make (into); to turn (into); (3) to serve as; to act as; to work as; (4) to wear (clothes, a facial expression, etc.); (5) (as 〜にする,〜とする) to judge as being; to view as being; to think of as; to treat as; to use as; (6) to decide on; to choose; (vs-i,vi) (7) (as 〜がする) to be sensed (of a smell, noise, etc.); (8) to be (in a state, condition, etc.); (9) to be worth; to cost; (10) to pass (of time); to elapse; (suf,vs-i) (11) verbalizing suffix (applies to nouns noted in this dictionary with the part of speech "vs"); (aux-v,vs-i) (12) (See お願いします,御・お) creates a humble verb (after a noun prefixed with "o" or "go"); (13) (as 〜うとする,〜ようとする) (See とする・1) to be just about to; to be just starting to; to try to; to attempt to; (P)
緩む(P);弛む[ゆるむ, yurumu] (v5m,vi) (1) to become loose; to slacken (e.g. rope); (2) to become less tense; to relax; to let one's guard down; (3) to slacken (e.g. coldness, supervision); to become lax; (4) to become softer (e.g. ground, facial expression); (of ice) to partially melt; (5) to decrease (e.g. speed); (6) (of a market price) to go down slightly; (P)

facial expression ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สีหน้า[n.] (sīnā) EN: face ; countenance ; visage ; facial expression FR: expression [f] ; mimique [f] ; faciès [m]

facial expression ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gesichtsausdruck {m}facial expression

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า facial expression
Back to top