ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

extra working time

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *extra working time*, -extra working time-

extra working time ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
extra working time (n.) เวลาพิเศษที่นอกเหนือจากเวลาทำงานปกติ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า extra working time
Back to top