ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

extra charge

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *extra charge*, -extra charge-

extra charge ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
extra charge (n.) จำนวนเงินที่เก็บเพิ่มเติม See also: การเก็บเงินเพิ่ม Syn. surcharge

extra charge ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mehrkosten {pl}additional costs; extra charge
zuschlagsfrei {adj}free of extra charge
Nebenkosten {pl}extra charges; extra expenses

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า extra charge
Back to top