ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

extend above

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *extend above*, -extend above-

extend above ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
extend above (vi.) เหนือกว่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า extend above
Back to top