ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

express disapproval

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *express disapproval*, -express disapproval-

express disapproval ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ติเตียน[v.] (titīen) EN: blame ; reprove ; express disapproval ; censure ; criticize ; review ; discuss both good and bad points FR: critiquer ; analyser ; peser le pour et le contre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า express disapproval
Back to top