ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

expatriate a person to live in an island

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *expatriate a person to live in an island*, -expatriate a person to live in an island-