ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

expansion rate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *expansion rate*, -expansion rate-