ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

expand (limits)

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *expand (limits)*, -expand (limits)-

expand (limits) ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขยายวง[v. exp.] (khayāi wong) EN: expand (boundaries) ; expand (limits) FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า expand (limits)
Back to top