ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

evil omen

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *evil omen*, -evil omen-

evil omen ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
旬始[xún shǐ, ㄒㄩㄣˊ ㄕˇ, 旬始] comet from Saturn, traditionally described as yellow; evil omen

evil omen ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลางไม่ดี[n. exp.] (lāng mai dī) EN: evil omen ; ill omen FR: mauvais présage [m] ; mauvais augure [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า evil omen
Back to top