ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

even now

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *even now*, -even now-

even now ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
even now (adv.) แม้ในขณะนี้ See also: แม้บัดนี้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ป่านนี้ (adv.) even now See also: thus far, by now, until now
ยัก (aux.) even now See also: even then, nevertheless

even now ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
今でも[いまでも, imademo] (n) even now; still; as yet

even now ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ป่านฉะนี้[adv.] (pānchanī) EN: so far ; up to now ; even now ; thus far ; to such an extent FR:
ป่านนี้[adv.] (pānnī) EN: even now ; so FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า even now
Back to top