ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

evade a meeting with someone

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *evade a meeting with someone*, -evade a meeting with someone-