ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

estimate one´s own ability or strength

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *estimate one´s own ability or strength*, -estimate one´s own ability or strength-

estimate one´s own ability or strength ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประมาณตัว (v.) estimate one´s own ability or strength Syn. ประมาณตน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า estimate one´s own ability or strength
Back to top