ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

environmental impurity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *environmental impurity*, -environmental impurity-

environmental impurity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มลพิษทางสภาวะแวดล้อม[n. exp.] (monlaphit t) EN: environmental pollution ; environmental impurity FR: pollution de l'environnement [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า environmental impurity
Back to top