ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

entrance into society

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *entrance into society*, -entrance into society-

entrance into society ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
entrance into society (n.) การปรากฏตัวเป็นครั้งแรกต่อสาธารณะชนหรือวงสังคม See also: การปรากฏต่อสาธารณะชนเป็นครั้งแรกของนักแสดงหรือนักกีฬา Syn. first public appearance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า entrance into society
Back to top