ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

entrance fee

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *entrance fee*, -entrance fee-

entrance fee ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
entrance fee (n.) ค่าธรรมเนียมในการเข้า

entrance fee ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
束脩;束修(iK)[そくしゅう, sokushuu] (n) (1) entrance fee; initiation fee; registration fee; present to a teacher; (2) (arch) gift of dried meat from a new vassal or pupil

entrance fee ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ค่าผ่านประตู[n. exp.] (khā phān pr) EN: admission fee ; admission charge ; admission ; gate fee ; entrance fee ; ticket price ; cover charge FR: prix d'entrée [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า entrance fee
Back to top