ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

entertainment venue

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *entertainment venue*, -entertainment venue-

entertainment venue ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
木戸[きど, kido] (n) (1) wicket gate; wooden door; (2) entrance to an entertainment venue (i.e. sumo arena, etc.); (P)

entertainment venue ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รมณียสถาน[n.] (rommanīyasa) EN: entertainment venue ; pleasure-house FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า entertainment venue
Back to top