ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

enjoy eating

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *enjoy eating*, -enjoy eating-

enjoy eating ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
enjoy eating (vt.) รับประทานอย่างเอร็ดอร่อย Syn. savour

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า enjoy eating
Back to top