ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

endear oneself to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *endear oneself to*, -endear oneself to-

endear oneself to ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉอเลาะ[v.] (chølǿ) EN: wheedle ; cajole ; flatter ; blandish ; endear oneself to ; fawn on ; toady ; curry favour with ; coo ; speak winningly FR: flatter ; enjôler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า endear oneself to
Back to top