ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

electron tube

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *electron tube*, -electron tube-

electron tube ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
electron tube (n.) หลอดสุญญากาศซึ่งควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าในวิทยุหรือโทรทัศน์ Syn. vacuum tube

electron tube ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Elektronenröhre {f}electron tube

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า electron tube
Back to top