ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

electrical circuit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *electrical circuit*, -electrical circuit-

electrical circuit ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
タコ足配線;蛸足配線[タコあしはいせん(タコ足配線);たこあしはいせん(蛸足配線), tako ashihaisen ( tako ashi haisen ); takoashihaisen ( tako ashi haisen )] (n) overloading an electrical circuit; piggybacked electrical outlet; "octopus outlet"
Japanese-English: COMDICT Dictionary
回路[かいろ, kairo] electrical circuit

electrical circuit ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
วงจร[n.] (wongjøn) EN: circuit ; electrical circuit ; circuitry FR: circuit [m]
วงจรไฟฟ้า [n. exp.] (wongjøn fai) EN: electric circuit ; electrical circuit FR: circuit électrique [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า electrical circuit
Back to top