ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

egg prepared by soaking in quicklime which turns the albumen green or black

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *egg prepared by soaking in quicklime which turns the albumen green or black*, -egg prepared by soaking in quicklime which turns the albumen green or black-