ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

eccentric person

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *eccentric person*, -eccentric person-

eccentric person ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
eccentric person (n.) คนที่ดูประหลาดๆ (แสลง) See also: คนที่ดูผิดปกติ Syn. screwball

eccentric person ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
怪物[guài wu, ㄍㄨㄞˋ ˙, 怪物] monster; freak; eccentric person

eccentric person ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
変り種(io);変わり種[かわりだね, kawaridane] (n) novelty; exception; hybrid; mutation; variety; freak; eccentric personality
奇人;畸人[きじん, kijin] (n) queer fellow; odd fellow; eccentric person; crank; oddball

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า eccentric person
Back to top