ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

eat off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *eat off*, -eat off-

eat off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
eat off (phrv.) ทานอาหารจาก (ภาชนะ) Syn. eat out of, feed off
eat off (phrv.) กินจาก (จาน หรือสถานที่อื่นเช่น บนพื้น) Syn. dine off, eat out of
eat off (phrv.) กิน (บางสิ่ง) เป็นอาหาร Syn. dine off
eat off (phrv.) กินอาหารประเภท See also: กินอาหารจำพวก, กินเป็นอาหาร Syn. dine off, eat out of
eat off (phrv.) ป้อนให้ See also: ให้อาหาร, กินอาหารจำพวก Syn. dine off, eat out of, feed on
eat off (phrv.) รับประทานอาหาร See also: กิน, ทาน Syn. dine off, feed off, feed on, live on
eat off1 (phrv.) กินมาก See also: กินจุ
eat off2 (phrv.) กินอาหารจาก (ภาชนะเช่น จาน) See also: รับประทานอาหารจาก Syn. dine off, eat out of, feed off

eat off ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
敵の攻撃を退ける[てきのこうげきをしりぞける, tekinokougekiwoshirizokeru] (exp,v1) to beat off an attack by the enemy

eat off ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้กระทำความผิดอีก[n. exp.] (phū kratham) EN: recidivist ; repeat offender FR: récidiviste [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า eat off
Back to top