ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

eat greedily

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *eat greedily*, -eat greedily-

eat greedily ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
eat greedily (vi.) กินอย่างตะกละตะกลาม See also: ตะกละ, กินอย่างมูมมาม Syn. be hungry

eat greedily ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แดก[v.] (daēk) EN: eat ; eat greedily ; devour ; gorge oneself ; drink FR: dévorer ; engloutir ; se gaver ; se goinfrer (fam.) ; s'empiffrer (fam.)
เขมือบ[v.] (khameūap) EN: swallow ; gulp down ; devour ; engulf ; eat greedily FR: dévorer ; engloutir ; ingurgiter
สวาปาม[v.] (sawāpām) EN: devour ; wolf down ; eat greedily FR: dévorer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า eat greedily
Back to top