ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

earth wire

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *earth wire*, -earth wire-

earth wire ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สายดิน[n.] (sāidin) EN: ground connection ; ground line ; earth wire ; ground wire FR: prise de terre [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า earth wire
Back to top