ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

early version

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *early version*, -early version-

early version ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉบับร่าง[n. exp.] (chabap rāng) EN: draft ; early version ; preliminary outline FR: ébauche [f] ; brouillon [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า early version
Back to top