ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

early in the year

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *early in the year*, -early in the year-

early in the year ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ต้นปี[X] (ton pī) EN: at the beginning of the year ; early in the year FR: au début de l'année ; plus tôt dans l'année

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า early in the year
Back to top