ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

early development

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *early development*, -early development-

early development ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
early development (n.) การเริ่มขึ้น See also: การเริ่มปรากฏขึ้น, การเริ่มต้น Syn. commencement, birth, beginning, emergence, origin, start, occurrence

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า early development
Back to top