ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dull pain

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dull pain*, -dull pain-

dull pain ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dull pain (n.) ความปวดร้าว See also: ความเจ็บปวด, ความรู้สึกเจ็บปวด Syn. throbbing, twinge
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หนุบ (adv.) feel a dull pain See also: spasmodically Syn. หนุบๆ, หนุบหนับ
หนุบๆ (adv.) feel a dull pain See also: spasmodically Syn. หนุบหนับ
หนุบหนับ (adv.) feel a dull pain See also: spasmodically Syn. หนุบๆ

dull pain ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
しくしく[, shikushiku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See しくしく泣く) weeping; sobbing; crying; (2) with a dull pain; prolonged dull pain

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dull pain
Back to top