ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dry-pickled vegetable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dry-pickled vegetable*, -dry-pickled vegetable-

dry-pickled vegetable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตังฉ่าย[n.] (tangchāi) EN: dry cabbage leaves (leaf mustard) ; dry-pickled vegetable FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dry-pickled vegetable
Back to top