ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dry goods store

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dry goods store*, -dry goods store-

dry goods store ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชำ[n.] (cham) EN: grocery ; grocer's store ; dry goods store ; dry grocer's store FR: épicerie [f] ; magasin d'épices [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dry goods store
Back to top