ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dry clothes in the air

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dry clothes in the air*, -dry clothes in the air-

dry clothes in the air ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตากผ้า[v. exp.] (tāk phā) EN: dry clothes in the sun ; dry clothes in the air FR: mettre le linge à sécher ; faire sécher le linge ; étendre du linge

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dry clothes in the air
Back to top