ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dry climate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dry climate*, -dry climate-

dry climate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dry climate (n.) ฤดูแล้ง See also: หน้าแล้ง Syn. dry season

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dry climate
Back to top