ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

drop in on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *drop in on*, -drop in on-

drop in on ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มาหา[v. exp.] (mā hā) EN: come to meet ; come and see ; call on ; drop in on ; stop by ; visit FR: venir voir qqn ; rendre visite à ; venir rencontrer
สู่[v.] (sū) EN: visit ; call on ; drop in on ; stop by ; look someone up FR: rendre visite

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า drop in on
Back to top