ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

drop anchor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *drop anchor*, -drop anchor-

drop anchor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทอดสมอ[v. exp.] (thøt samø) EN: anchor ; throw out the anchor ; drop anchor ; cast anchor FR: jeter l'ancre ; s'ancrer ; ancrer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า drop anchor
Back to top