ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

driving licence

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *driving licence*, -driving licence-

driving licence ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ペーパードライバー[, pe-pa-doraiba-] (n) person with driving licence but no practice (practise, license) (wasei

driving licence ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบอนุญาตขับขี่ [n.] (baianuyātkh) EN: driving licence ; driving license (Am.) FR: permis de conduire [m]
ใบอนุญาตขับรถ[n. exp.] (bai anuyāt ) EN: driving licence ; driving license (Am.) FR: permis de conduire [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า driving licence
Back to top