ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dried food

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dried food*, -dried food-

dried food ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อาหารแห้ง (n.) dried food

dried food ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารแห้ง[n. exp.] (āhān haēng) EN: dried food FR: aliment séché [m] ; nourriture séchée [f]
ของแห้ง[n.] (khønghaēng) EN: dried food FR:
เสบียงอาหาร[n. exp.] (sabīeng āhā) EN: provisions ; preserved foodstuff ; dried food FR: provisions [fpl] ; réserves de nourriture [fpl]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dried food
Back to top