ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dried banana

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dried banana*, -dried banana-

dried banana ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กล้วยตาก (n.) sun-dried banana See also: dried banana

dried banana ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กล้วยตาก[n. exp.] (klūay tāk) EN: sun-dried bananas FR:
กล้วยตากแห้ง[n. exp.] (klūay tākha) EN: dried bananas FR: bananes séchées [fpl]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dried banana
Back to top