ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

do unwillingly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *do unwillingly*, -do unwillingly-

do unwillingly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แข็งใจ[v.] (khaengjai) EN: brace oneself ; force oneself to ; do unwillingly FR: se forcer à
แค่นทำ[v. exp.] (khaen tham) EN: feel obliged to ; do unwillingly FR:
ทำแกน ๆ = ทำแกนๆ[v. exp.] (tham kaēn-k) EN: do half-heartedly ; do unwillingly FR: agir à contrecœur = agir à contre-cœur

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า do unwillingly
Back to top