ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

do business

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *do business*, -do business-

do business ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
do business (vt.) ติดต่อธุรกิจ See also: ค้าขาย, ตกลงซื้อขาย, ทำความตกลง, ทำการติดต่อ Syn. business deal, trade
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm here to do business with himฉันมาที่นี่เพื่อทำธุรกิจกับเขา

do business ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ค้า[v.] (khā) EN: trade ; do business ; buy and sell ; deal ; transact ; barter ; vend ; commerce ; exchange ; traffic in FR: commercer ; négocier ; faire des affaires
ค้าขาย[v.] (khākhāi) EN: do business ; buy and sell FR:
ค้าขาย[v.] (khākhāi) EN: trade ; buy and sell ; do business ; deal ; transact ; barter ; vend ; commerce ; exchange FR: commercer ; faire des affaires
กระทำการค้า[v. exp.] (kratham kān) EN: do business FR:
ประกอบธุรกิจ[v. exp.] (prakøp thur) EN: run a business ; do business ; manage a business ; engage in business FR: diriger une affaire
เซ็งลี้[v.] (senglī) EN: do business FR:
ทำการค้า[v. exp.] (thamkān khā) EN: trade ; buy and sell ; do business ; deal ; transact ; barter ; vend ; commerce ; exchange FR: commercer
ทำการค้าขาย[v. exp.] (tham kān kh) EN: do business FR:
ทำมาค้าขาย[n. exp.] (tham mā khā) EN: trade ; engage in trade ; do business FR:
ทำธุรกิจ[v. exp.] (tham thurak) EN: do business FR: faire des affaires

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า do business
Back to top