ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

divide into groups

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *divide into groups*, -divide into groups-

divide into groups ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบ่งกลุ่ม[v. exp.] (baeng klum) EN: divide ; divide into groups ; bisect FR: grouper

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า divide into groups
Back to top