ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

diseased bamboo from within

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *diseased bamboo from within*, -diseased bamboo from within-