ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

discussion group

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *discussion group*, -discussion group-

discussion group ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
discussion group (n.) การสัมมนา See also: การประชุม, การประชุมสัมมนา, การปรึกษา Syn. conference, workshop

discussion group ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
レスアンカー[, resuanka-] (n) {comp} (See レス) link back to discussion group, bulletin board, etc. posting (wasei

discussion group ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กลุ่มอภิปราย[n. exp.] (klum aphipr) EN: discussion group FR: groupe de discussion [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า discussion group
Back to top