ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disarranged out of order

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disarranged out of order*, -disarranged out of order-

disarranged out of order ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disarranged out of order (adj.) ซึ่งไม่เป็นระเบียบ See also: สับสน, ยุ่งเหยิง, วุ่นวาย Syn. mixed up Ops. orderly, arranged

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disarranged out of order
Back to top