ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dirty trick

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dirty trick*, -dirty trick-

dirty trick ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลูกไม้[n.] (lūkmāi) EN: technique ; trick ; trickery ; game ; dirty trick ; finesse FR:

dirty trick ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trick {m} | toller Trick | gemeiner Trick | jdm. einen Trick verraten | den Trick raushabentrick | fancy trick | dirty trick | to give sb. a tip | to have got the knack of ...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dirty trick
Back to top