ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dining car

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dining car*, -dining car-

dining car ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dining car (n.) รถเข็นเสิร์ฟอาหาร

dining car ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รถเสบียง[n. exp.] (rot sabīeng) EN: dining car ; restaurant car FR: voiture-restaurant [f] ; wagon-restaurant [m]
ตู้เสบียง[n.] (tūsabīeng) EN: dining car FR: voiture-restaurant [f] ; wagon-restaurant [m]
ตู้เสบียงรถไฟ[n. exp.] (tūsabīeng r) EN: dining car FR: voiture-restaurant [f] ; wagon-restaurant [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dining car
Back to top