ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dine with chopsticks

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dine with chopsticks*, -dine with chopsticks-

dine with chopsticks ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กินตะเกียบ[v.] (kintakīep) EN: take meal with chopsticks ; dine with chopsticks FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dine with chopsticks
Back to top